Adaptační kurzy - naučte se spolutvořit

nabidka AK

Na kurzech AW definujeme těchto pět hlavních cílů:

  • seznámení spolužáků – nepovažujeme pouze za zapamatování jmen, ale seznámení se zájmy, osobnostními charakteristikami i typickými sociálními rolemi všech členů skupiny, poznání třídy jako celku v její vnitřní variabilitě a jejích možnostech;
  • rozvoj sociálních dovedností – komunikace a spolupráce jsou podle nás o více než jen společném povídání a dělání věcí dohromady, vyžadují i jistou míru sebereflexe a empatie, uvědomování si vlastních motivů i potřeb a motivů i potřeb toho druhého, vyžadují sebekontrolu a schopnost přemýšlet o tom, co dělám, reflektovat svou roli, a především vnímat ostatní;
  • budování klimatu otevřené a bezpečné komunikace a vzájemného sdílení, skrze které cílíme na prevenci rozvoje šikany ve skupině;
  • rozvoj identity a koheze skupiny;
  • navázání vztahu mezi třídou a třídním učitelem – směřujeme k prohloubení vztahu v osobní lidské rovině nad rámec role učitele a žáka, naším cílem je především nastolení otevřené komunikace a vzájemné důvěry.

Orientační program třídenního kurzu:

  1. den: přesun do místa pobytu, aktivity na uvedení do smyslu kurzu, ubytování, seznámení s programem a pravidly. Poté pokračujeme procvičením jmen a hrami na uvolnění napětí i navázání vztahu žáků instruktory a učiteli. Zaměřujeme se na bližší poznání spolužáků z různých úhlů a zkoušíme první nácvik spolupráce. Aktivity prokládáme pohybovými hrami.
  1. den: dopoledne s podporou spolužáků překonávají účastníci nízké lanové překážky spojené nejen se zábavou, ale i vzájemnou důvěrou. Odpoledne řeší týmové a problémové úkoly zaměřené na podporu komunikace a kooperace skupiny. Večer se skrze charakteristické předměty „díváme“ na spolužáky zase trochu jinak, probouzíme fantazii i testujeme, jak už se třída vzájemně zná.
  1. den: vyvrcholením nácviku skupinové spolupráce na našich kurzech je konstrukční týmová aktivita spojená se symbolickým vyplutím či přechodem do nového studia. Máme připraveny dvě varianty: v případě hezkého počasí si třída postaví společný vor, na kterém přepluje místní rybník, suchou variantou v případě nepřízně počasí jsou nosítka, která unesou cokoli. Kurz ukončujeme společnou kresbou, vyhodnocením kurzu a zpětnou vazbou.

Cena programu je vytvářena na základě individuální poptávky a odvíjí se zejména od počtu žáků účastnících se kurzu a zvoleného místa. Napište nám.