Kontakt - Jana

JW2Mgr. et Bc. Jana Lidická

psycholog, lektor, metodik, odborný garant

e-mail: jana.lidicka@wenku.cz, mobil: 420 737 738 809

Mgr. Jana Lidická je absolventkou jednooborové psychologie FF UK. 10 let působila v praxi školního psychologa na gymnáziu a posléze také na základní škole. 17 let působí v oblasti vedení psychosociálních programů pro školní kolektivy. Věnuje se také lektorské činnosti a vyučovala psychologii na gymnáziu, Waldorfském lyceu, v rámci evropských projektů (Psychologie Jinak) i na vysokých školách (FF UK, ČVUT, UNYP). V Agentuře Wenku působí jako odborný garant, metodik, školitel a supervizor týmu instruktorů pracujících s třídními kolektivy. V posledních 10 letech se dále věnuje zejména metodické podpoře třídních učitelů při vedení třídnických hodin, práci s třídními kolektivy a řešení konfliktních situací ve třídách.

Od roku 2018 spolupracuje s autorkami konceptu Respektovat a být respektován Janou Nováčkovou a Dinou Nevolovou. Absolvovala výcvik na lektora kurzů tohoto konceptu se stovkami hodin náslechů autorských kurzů. Působila v roli konzultanata při tvorbě přepracovaného vydání knihy Respektovat a být respektován a autorského videokurzu.

Vzdělání:
- Psychologie FF UK, magistr, absolvovala 2010
- Fyzioterapie FTVS UK, bakalář, absolvovala 2010
- Učitelství pro střední školy FF UK, kurz celoživotního vzdělávání, absolvovala 2011


Odborné kurzy:

- Encouragement - výcvik v dodávání odvahy

- Choreografie rozhovoru aneb Rozhovor je cesta ke změně - výcvik v pokročilých dovednostech vedení rozhovoru

- Kariérové poradenství

- Komunikační dovednosti a asertivita

- Kurz krizové intervence tváří v tvář

- Kurz pro začínající pracovníky PPP a pro začínající školní psychology

- Metoda Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina I.

- Práce s nemotivovaným klientem

- Práce s výchovnými problémy ve třídě

- Práce se skupinou

- Problematika drog v období dospívání

- Respektovat být respektován - respektující přístup ve výchově a vzdělávání

- Řízení psychického rizika

- Sebezkušenostní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesích – adlerovský přístup

- Spolu a jinak ve školním poradenství

- SPU na II. a III. Stupni

- Šikana ve školní třídě, jak ji předcházet a jak ji řešit

- Školní klima a školní programy primární prevence
- Vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími

- Vedení třídnických hodin jako základ primární prevence na škole

- Výcvik Vztahové psychoterapie dětí a adolescentů

- Základní principy poradenské a psychoterapeutické pomoci

- Základy práce s dítětem v krizi

- Zdravotník zotavovacích akcí


Praxe:
- Školní psycholog (ZŠ Povážská Strakonice, Akademické gymnázium Štěpánská Praha, Soukromé gymnázium EDUCAnet Kladno)
- Lektor zážitkových, psychosociálních a preventivních programů (Agentura Wenku, CK Outdoor EDUCAnet Team)
- Vyučující na SŠ - ZSV, psychologie (Waldorfské lyceum Praha, Soukromé gymnázium EDUCAnet Kladno)
- Vyučující na VŠ (psychologie FF UK, ČVUT, UNYP)
- Lektor ve vzdělávání učitelů (projekt "Psychologie Jinak" - Erudis, o.p.s)
- Metodik a manažer projektů ESF CR (Erudis, o.p.s.)
- Fyzioterapeut (centrum Paraple)

Publikační činnost:

ČÁP, D. – JUROVÁ, L. – LIDICKÁ, J. a kol. Psychologie jinak: vybrané kapitoly z aplikované psychologie. Praha: Erudis o.p.s., 2013. 248 s.

ČÁP, D. – JUROVÁ, L. – LIDICKÁ, J. a kol. Psychologie jinak: vybrané techniky z aplikované psychologie. Praha: Erudis o.p.s., 2013. 269 s.

LIDICKÁ J. Sluchově postižené dítě a problémy, se kterými se setkává. In: ŠULOVÁ, L. (ed.): Problémové dítě a hra. Praha: Raabe, 2005, 10. aktualizace, kapitola B1.9. ISBN 80-86307-15-8.

LIDICKÁ, J. – ŠMATLÁKOVÁ, K. Metodika vedení třídnických hodin na víceletých gymnáziích a středních školách. Praha: Gymnázium Budějovická, 2018. 67 s.  

LIDICKÁ, J. Cirkulární pojetí komunikace aneb jak ovlivnit žáky skrze změnu sebe sama. In Krejčová, L. – Mertin, V. (eds.). Škola jako místo setkávání aneb každý jsme jiný: sborník příspěvků z konference konané 12. dubna 2013. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. 2013. s. 174-186. ISBN 978-80-7308-446-2.

LIDICKÁ, J. Edukační prostředí dospívajících. Řízení školy. Praha: Wolters Kluwer. 2011, č. 10, roč. VIII. s. 34-36. ISSN 1214-8679.

LIDICKÁ, J. Kyberšikana. Psychologie pro praxi. Praha: Karolinum, 2009, č. 3/4. ISSN 1803-8670.

LIDICKÁ, J. Psycholog na střední škole – k čemu je potřeba a co od něj očekávat. Speciál pro střední školy: příloha k časopisu Řízení školy. Praha: Wolters Kluwer. 2012, č. 2, s. 11-14. ISSN 1214-8679.

LIDICKÁ, J. Psychologické charakteristiky edukačního prostředí dospívajících. In Krejčová, L., Mertin, V. (eds.). Škola jako místo setkávání. [Sv.] 3: sborník příspěvků z konference konané 19. dubna 2010. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. 2010. s. 97-116. ISBN 987-80-7308-310-6.

LIDICKÁ, J. Setkání se školním psychologem na střední škole: k čemu je potřeba, co potřebuje k práci, co od něj očekávat. In KREJČOVÁ, L., MERTIN, V. (eds.). Škola jako místo setkávání: sborník příspěvků z konference konané 30. března 2012. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. 2012. s. 165-174. ISBN 978-80-7308-412-7.

LIDICKÁ, J. Syndrom CAN. In KREJČOVÁ, L. – MERTIN, V. (eds.). Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Praha: Wolters Kluwer, 2012. Díl 3, Hlava II, Kap. 5, s. 206-314. ISBN 978-80-7357-679-0.

LIDICKÁ, J. Škola jako místo setkávání různých kultur. In Krejčová, L., Mertin, V. (eds.). Škola jako místo setkávání: sborník příspěvků z konference konané 18. března 2011. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. 2011. s. 97-116. ISBN 978-80-7308-347-2.

LIDICKÁ, J. Škola jako místo setkávání různých kultur. Řízení školy. Praha: Wolters Kluwer. 2012, č. 1, roč. IX. s. 35-37. ISSN 1214-8679.

LIDICKÁ, J. Varovné signály psychických onemocnění. In KREJČOVÁ, L. – MERTIN, V. (eds.). Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Praha: Wolters Kluwer, 2012. Díl 3, Hlava II, Kap. 4, s. 1194-206. ISBN 978-80-7357-679-0.

LIDICKÁ, J. Výchovné potíže a poruchy chování. In KREJČOVÁ, L. – MERTIN, V. (eds.). Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Praha: Wolters Kluwer, 2012. Díl 3, Hlava II, Kap. 3, s. 182-193. ISBN 978-80-7357-679-0.